Max Matthiessens integritetspolicy

Information om behandlingen av personuppgifter från arbetssökande 

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till Max Matthiessen. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten. Dina personuppgifter kommer bara att användas inom företaget och av personer som arbetar med aktuell rekrytering. 

Typ av och tillhandahållandet av personuppgifter

De uppgifter du själv fyller i på webbplatsen, ditt CV och ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från personlighetstester.Personuppgifterna kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som sköter driften av datasystemen.

Ändamålen med behandlingen

Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål och avidentifierad statistik. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Max Matthiessens berättigade intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen och i vissa fall samtycke. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att förstöras. Om du har lämnat ditt samtycke till att informationen lagras även efter att tiden för överklagande har löpt ut, kan informationen lagras under så lång tid som du har samtyckt till. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår HR-avdelning via Julia.winberg@maxm.se.

Rättslig grund för behandlingen

Vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på en kombination berättigade intressen (dataskyddsförordningens art. 6.1.f) och, i vissa fall, samtycke (art. 6.1.a). Vi har ett berättigat intresse av att använda dina personuppgifter för att utveckla nya och befintliga system. Max Matthiessen har ett berättigat intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen samt för att använda personuppgifterna för avifentifierad statistik.

Måste du lämna oss uppgifter?

Tillhandahållet av personuppgifter är inte ett avtalsenligt krav. Du är inte heller skyldig enligt lag att tillhandahålla oss de uppgifter vi begär. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna bedöma om du är lämplig för den tjänst du söker. Följden av att vi inte tillhandahålls erforderliga personuppgifter kan vara att vi inte kan ingå avtal med dig.

Mottagare av uppgifterna

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till Rekry, som är Max Matthiessens personuppgiftsbiträde och sköter drift av datasystem i smaband med rekrytering.

Dataskyddsombud

Max Matthiessen har utsett ett dataskyddsombud som bl.a. hanterar frågor gällande vår behandling av dina personuppgifter. Du når vårt dataskyddsombud på 08-613 02 00 alternativt dataskyddsombud@maxm.se

Lagringstid

Personuppgifter som behandlas som ett led i din ansökan kommer att lagras i enlighet med diskrimineringslagen (2008:567).

Dina rättigheter

Information om och tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i Max Matthiessens rekryteringsdatabas. Skicka din begäran till Max Matthiessen dataskyddsombud@maxm.se.

Rättelse eller radering

Du har rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att begära att få lägga till relevanta uppgifter som saknas. Vidare har du rätt att begära att vi raderar uppgifter om dig. Vi kommer att pröva varje sådan begäran och radera de uppgifter vi, utifrån bl.a. diskrimineringslagen, har möjlighet att ta bort.

Begränsa behandlingen

Du har rätt att, under vissa förutsättningar, begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära att personuppgifter som du tillhandahållit Max Matthiessen i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format överförs till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Rätten till dataportabilitet förutsätter att vi behandlar de relevanta personuppgifterna med stöd av samtycke (artikel 6.1 a) eller fullgörande av avtal (artikel 6.1 b).

Automatiserat beslutsfattande 

Dina personuppgifter kommer inte att vara föremål för automatiserat beslutsfattande eller profilering.


Om du är missnöjd

Om du anser vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt vill vi att du kontaktar oss på dataskyddsombud@maxm.se och förklarar för oss vad du tycker är fel. Vi kommer då att utreda ditt klagomål och vid behov förbättra oss. Oaktat detta, har du alltid rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Max Matthiessen AB, org. nr 556421-0911, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas som ett led i din anställning. Bolagens adress är Lästmakargatan 22, 114 89 STOCKHOLM .